GDPR

User Login

    Inregistrare

Language Switcher

Eroare
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir
 • JFolder::create: Calea nu există în parametrul open_basedir

 

 

Notă de informare emisă în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”) și a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

 

Ø  Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Asociația Societatea Română de Artroscopie si Traumatologie Sportivă, cu sediul social în București, str. Metropolit Nifon, nr. 14, sector 4, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor cu nr. 18/08.04.2008, codul fiscal nr. 24038401, (denumită în continuare, “S.R.A.T.S.” sau “Operator”), în calitate de Operator va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-ati incredințat odată cu înregistrarea unui cont de utilizator pe platformele online www.srats.ro / www.congres-srats.ro, în conformitate cu dispozițiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

 

Ø  Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD)

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) a fost numit in prealabil de către Operator si poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

Ø  Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate de către Operator sunt: Nume, Prenume, Adresa email, Numar de telefon, Cod Numeric Personal, Afiliere, Adresa personala/Adresa de corespondenta.

 

Ø  Temeiul juridic al prelucrării Datelor personale este reprezentat de;

(i)               executarea unor măsuri statutare conform Statutului si Actului Constitutiv referitor la membrii SRATS

(ii)             respectarea unei obligații legale;

(iii)            consimțământul liber exprimat;

(iv)            executarea unei sarcini de interes public sau legată de exercitarea puterilor publice cu care este investit Operatorul;

(v)             pentru urmărirea intereselor legitime ale operatorului sau ale terților (interesele legitime urmărite include Îmbunătățirea serviciilor, prevenirea actelor de corupție în cadrul organizației, promovarea activităților profesionale, științifice și educaționale desfășurate de SRATS).

Refuzul Membrilor Activi/Inactivi/Utilizatorilor inregistrati pe platformele enumerate anterior ai SRATS de a transmite datele cu caracter personal si/sau de a permite utilizarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea furnizării de informații, comunicarii si desfasurarii de activități - conform prevederilor statutare (Statutul Asociației, Art. 7), după cum urmează:

b) imbunatatirea pregatirii membrilor sai in domeniul artroscopiei, chirurgiei articulare si traumatologiei sportive la nivel international;

c) stimularea și asigurarea coditiilor optime de transmitere a experienței în domeniu, atat pe plan intern cat și pe plan internațional;

d) cooperarea cu asociațiile de ortopedie și traumatologie și cu societăți care au scopuri similare din întreaga lume;

e) organizarea de cursuri, conferinte și congrese nationale și internationale, cu participarea  specialiștilor în domeniu;

f) stimularea cercetării știintifice;

g) încurajarea tuturor activităților care pot folosi la îndeplinirea obiectivelor S.R.A.T.S.

h) să inițieze și/ sau să organizeze crearea de mecanisme de consultare la nivel local și național (în vederea implicării persoanelor interesate in elaborarea politicilor publice care le afectează viata);

i) va iniția ori va realiza programe și proiecte specifice în colaborare cu autorități, mediul de afaceri, societatea civilă, public în general; organizarea unor activitati specifice în vederea creării și dezvoltării legăturilor intra și intercomunitare pentru imbunatățirea vieții cunoștintelor și practicii medicale în domeniul artroscopiei și traumatologiei sportive;

j) va putea intocmi studii de cercetare relevante promovării și implementării obiectivelor mentionate mai sus;

k) va putea organiza ori sponsoriza spectacole, expoziții, alte manifestări de gen;

l) va putea organiza campanii umanitare, de prevenție sau orice alt fel de campanii ce vin în sprijinul persoanelor cărora se adreseaza atroscopia și traumatologia sportivă;

m) sa editeze, tiparească și să difuzeze prin mijloace proprii sau pe baza de colaborare cu instituții de stat sau private, cărți, reviste, albume, publicații diverse din domeniul știintific, informatic, audio-vizual, literar, alte publicații periodice, afișe, material publicitar și documentar pentru cunoașterea și realizarea activităților proprii sau privind activități ale unor institutii în legătura cu scopul Asociației;

n) o altă activitate o constituie organizarea, asigurarea și garantarea circulației informațiilor prin informatizarea, crearea unor fluxuri informaționale și a unor sisteme comunicaționale verticale, orizontale și transversale, crearea unor bănci de date cu probleme specifice persoanelor vizate din punct de vedere artroscopic și traumatologic sportiv, în spații proprii Asociației ori in spații aparținând instituțiilor publice sau private;

o) Asociația promovează producerea și difuzarea oricaror purtători de informație meniți să răspunda oportunităților pentru persoanele interesate de artroscopia și traumatologia sportivă;

p) va asigura implicarea Asociației în producerea și difuzarea pe scara larga a materialelor audio-vizuale, inclusiv prin mijloace radio - t.v. proprii de produție și difuzare a studiilor și evaluărilor privind nevoile specifice persoanele interesate de artroscopia și traumatologia sportivă;

Pentru îndeplinirea scopurilor și anume (i) transmiterii comunicărilor comerciale în scop de comunicări/informări directe care au legătură cu activitățile desfășurate de SRATS sau (ii) transmiterea de către partenerii SRATS de comunicări in scop de comunicări/informări directe, transmiterea datelor dumneavoastră personale este voluntară.

Natura obligatorie sau facultativă a exprimării consimțământului va fi specificată la momentul colectării datelor.

Aveți dreptul ca în orice moment să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

Ø  Destinatarii Datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor putea fi dezvăluite, în scopurile amintite mai sus, următorilor destinatari:

a)     angajaților, organului de conducere, partenerilor naționali si internaționali – colaboratori ai Operatorului

b)     împuterniciți ai Operatorului, a persoanelor fizice împuternicite în acest sens, a unor terțe părți responsabile cu derularea activităților de informare directa conform dispozițiilor GDPR si în urma obținerii consimțământuluidumneavoastră. În acest din urmă caz, vă informăm că destinatarii datelor aparțin următoarelor categorii: furnizori de servicii de call center, executanți de lucrări, furnizori de c) către autoritățile statului (ANRE, ANAF, ANAP, ITM, organele de cercetare penala etc.), spre exemplu, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația fiscala, legislația muncii, lupta anticorupție, efectuarea operațiunilor contabile, derularea de proceduri de achiziții sau în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești si/sau a altor sentințe/decizii emise de către instanțele judecătorești si/sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala (spre exemplu, dar fără a se limita la: transmiterea de informații către politie/parchet/ANRE);

Transferul Datelor cu caracter personal având în vedere evoluția naturală a domeniului IT, destinat furnizării de aplicații informatice în scopul digitalizării serviciilor prestate, respectiv operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal implica transferul datelor către furnizorii de servicii/imputernicitii Operatorului, în scopul ducerii la îndeplinire a obiectului contractului în care Clientul este parte.

 

Ø   Perioada de păstrare a Datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ce fac obiectul transferului în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate.

Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine S.R.A.T.S.  în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă, datele vor fi șterse.

 

Ø  Procesul decizional automatizat

Dumneavoastră veți putea fi supus unei decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor, precum crearea de profiluri. În acest caz veți avea dreptul de a beneficia de intervenția umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 

 

 

 

Ø  Drepturile persoanelor vizate

Potrivit art. 15 - 21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveți dreptul:

a) să aveți acces la acestea și să solicitați o copie;

b) să solicitați rectificarea acestora;

c) să solicitați ștergerea acestora;

d) să obțineți restricționarea prelucrării datelor;

e) să vă opuneți prelucrării datelor;

f) să primiți datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de pe un dispozitiv automat.

Vă informăm că aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, efectuată în scopuri de informare si marketing direct, inclusiv în scopul creării de profiluri, în măsura în care acest din urmă scop este legat de marketingul direct.

Aveți în orice moment dreptul de a vă retrage consimțământul în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza acestui temei.

În cazul în care vă veți opune prelucrării datelor în scopuri de marketingului direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Pentru exercitarea drepturilor și/sau retragere consimțământului dumneavoastră veți putea înainta o cerere scrisă, datată si semnată:

o   prin e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

o   prin postă la adresa de corepondenta afișată pe website

o   la nr. de telefon 0744 837 040 – în intervalul Luni-Vineri 10:00 – 18:00

 

Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor cu caracter personale încalcă prevederile Regulamentului.